LEARNING ENGLISH LANGUAGE

درس 1 - انگلیسی سوم راهنمایی


زبان انگلیسی سوم راهنمایی

 درس اول 

گرامر این درس درباره استفاده از S مالکیت ، یا آپُستروف S، می باشد و قسمت دیگر گرامر آن درباره استفاده از of در نسبت دادن شیء به شیء دیگر می باشد.
نکات گرامری این درس به ترتیب زیر می باشد:

 

  نکات

1 – هر گاه بخواهیم جسمی یا شیء را به انسانی تعلق و مالکیت دهیم، ابتدا یک آپُستروف s یا(s') به آخر اسم انسان اضافه می کنیم سپس نام شیء مورد نظر را به دنبال‌ آن می آوریم . مثال :
Sara's book : کتاب سارا
Teacher's pen : خودکار معلم 

2 – (s') یا آپُستروف s مالکیت مخصوص تعلق جسم یا شی به انسان است و برای تعلق دادن شی به شی دیگر هرگز به کار نمی رود. 

3 - اگر اسمی که می خواهیم شیء را به آن نسبت دهیم به حرف S ختم شود و یا s جمع به دنبال داشته باشد کافی است فقط علامت آپُستروف را سمت راست آن S که در آخر اسم وجود دارد بیاوریم مثال :
Students' books : کتاب های دانش آموزان
Girls' dresses: لباس های دختران 

4 – اگر بخواهیم شیء را به شئی دیگر تعلق و مالکیت دهیم ، کافی است حرف اضافه of را بین اسم آن دو شی قرار دهیم مثل :

The door of the class : در کلاس

The legs of the table : پایه های میز

5- حرف اضافه of فقط برای تعلق دادن شی به شی دیگر به کار می رود و برای تعلق دادن شی به انسان ها به کار نمی رود.

6 – نکته دیگر این درس در مورد استفاده از «صفت» می باشد. همانطور که می دانید « صفت» کلمه ای است که مشخص کننده وضعیت یا حالت اسم می باشد. صفت قبل از اسم می آید و آن را توصیف می کند مانند :

Old man :‌مردِ پیر 
old: صفت 
man : اسم 

Easy question : سؤالِ آسان
Easy : صفت 
question : اسم

7- در جمله صفت قبل از اسم می آید و آن را توصیف می کند مانند :

The old man is in the room. پیر مرد در اتاق است

و یا بعد از فعل to be مانند was-were-am-is- are می‌آید مانند :

The question is easy. سؤال آسان است
easy : صفت 
This girl is very fat . این دختر خیلی چاق است
fat : صفت

8- رنگ ها صفت هستند چون اسم را توصیف می کنند مانند :

Blue car اتوبوس آبی
Red shoes کفش های قرمز

9- بعضی از صفاتی که شما با آن ها آشنا هستید عبارتند از :

Tall : بلند         short: کوتاه         thin: لاغر
Fat : ‌چاق         small : کوچک      large: بزرگ
Old: قدیمی       new: جدید         young: جوان
Hard : مشکل    easy: آسان        blue: آبی
Red: قرمز         yellow : زرد        black : سیاه  

 

  تمرین :
1 – با توجه به جملات داده شده ، جملات جدید بسازید و در آنها s‌'یا of به کار ببرید.

1- Ali has a car . It is red.
پاسخ: Ali's car is red .

چون Ali انسان (جاندار) است برای تعلق دادن car به Ali از s' استفاده می کنیم.

2- This table has four legs. They are short.
پاسخ:The legs of this table are short.

چون می خواهیم the legs(بی جان) را به table تعلق دهیم از of استفاده می کنیم.  

 

  2 – گزینه صحیح را انتخاب کنید

1- What colour are these apples? They are ………..
a) red apple 
b) apples
c) red 
d) apples red

پاسخ : گزینه c صحیح است. فقط در مورد رنگ سؤال شده است.

2- Whose book is it? This is ……..
a) Amir's 
b) Amirs'
c) book of Amir 
d) books of Amir

پاسخ : گزینه a صحیح است. چون امیر انسان است از s'در آخر اسم آن استفاده می شود.

3 – Those are the ……..books.
a) boys of 
b) boy's
c) librarys 
d) library of

پاسخ : گزینه b صحیح است . bag انسان است و s' می گیرد. گزینه های دیگر از نظر گرامری پاسخ درستی نمی دهند.  

 

  3 - در تمرین زیر s' یا of به کار ببرید

1. They are my sister ……pens.

پاسخ : s' به کار می رود چون sister جاندار است.  

 

  4 – در جای خالی کلمه مناسب به کار ببرید.

1- Mina isn't fat. She is ……….

پاسخ : thin

2- Ali is tall but his brother is ……….

پاسخ : short

3 – The wall ..... Amir ….. house is brown

پاسخ : در اولین جای خالی Of و در دومین جای خالی s' قرار می گیرد.

4. Ahmad.....  mother is a nurse. She is a good nurse.

پاسخ : s'  

 

نمونه سؤالات درس ۱ زبان انگلیسی (سوم راهنمایی)

 

  1 – جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

(them – newspaper – small – from – tired - long)
1. Do you have a …. ruler? No,it is short. 
2. He likes his students and he practices with…..
3. The house isn’t large . It’s …. 
4. His father was very ……. last night. 
5. This woman is ……Tehran. 
6. Maryam’s father is reading a ……

جواب :

1. Long 
2. them
3. small
4. tired
5. from
6. newspaper  

 

  2 – جمله های زیر را با کلمه ی پرسشی مناسب سؤالی کنید؟

1. Ali is 18 years old.
2. Reza’s father prays every day.

جواب:

1. How old is Ali? 
2. who prays every day?  

 

  3 - کلمات ناقص زیر را کامل کنید؟

1. The r - - f of the house is green.
2. A car has four whe – l - . 
3. His fri- nd is sit – ing on a b_n – h.

جواب :

1. roof 
2. wheels
3. friend – sitting – bench  

 

  4 – با هر گروه از کلمات زیر یک جمله ی صحیح بنویسید؟

1. jacket – is – a – there – the – on – ground.
2. is not _ the bicycle – the colour – of – black.

جواب :

1. There is a Jacket on the ground. 
2. The colour of the bicycle is not black.  

 

  5 – گزینه های صحیح را انتخاب کنید.

1. That man isn’t young. He is …..
a. old 
b. fat
c. tall
d. thin

2.My father is not old. He’s …..
a. new
b. thin
c. young

d. long3. The walls ……..my house are short. 
a. ‘s
b. Of 
c. The 
d. It 

4. This park is very …
a.small park
b. the small
c. small
c. a small park 

5. Mr Amini ……brother is sick. 
a. of
b. ‘s
c. The
d. Her

6. This is an ….
a. easy books
b. book easy
c. easy book
d. books easy  

 

  7- کدام گزینه از نظر تلفظ با بقیه ناهماهنگ است.

1. a.Larg
b. big
c.gun
d. garden  

 

 

8. How many people …. there in the house last Thursday?

a. is 
b. are
c. was
d. were  

 

  پاسخنامه

1

2

3

4

5

6

7

8

a

c

b

c

b

c

a

d

 

نظرات (0)
نظرات شما
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
ایمیل : (پنهان می ماند)
وب/وبلاگ :